By Veerle Pieters

Hatsuyama Shigeru

Illustration by Hatsuyama Shigeru for the legendary illustrated magazine Kodomo no kuni (“Children’s Land”), 1928–36

via 50watts

Read more here:: Hatsuyama Shigeru